کاهش قیمت جیره دام طیور با آردک برنج

آیا در شرایط فعلی کاهش قیمت جیره دام و طیور ضروری است؟ چگونه آردک برنج سبب کاهش هزینه های دامداری ها و مرغداری ها می شود؟

سبوس برنج دوکوب کامپیوتری خوراک دام و طیور

آیا با خواص سبوس برنج دوکوب کامپیوتری در خوراک دام و طیور آشنایی دارید؟ نحوه و میزان مصرف سبوس دوکوب در جیره های غذایی چگونه است؟